Dr. Ingeborg Beckers

Mitglied des Preiskomitees Georg-Simon-Ohm-Preis (Potsdam; 4.2023-3.2026)