Prof. Dr. Christian Weickhardt

E-Mail:

Mitglied des Preiskomitees Georg-Simon-Ohm-Preis (FH Leipzig; 04.2020-03.2023)